Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Gacka, d.o.o. uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj  25/13, 85/15).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno Zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva trvtci Gacka d.o.o.

Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama, odnosno Obrazac zahtjeva za dopunu ili ispravak informacije ili Obrazac zahtjeva za ponovnu uporabu informacija kojeg možete poslati:

na adresu Gacka d.o.o., Bartola Kašića 5a, 53220 Otočac

na broj faksa: 053/665-218

na e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili

donijeti osobno u Upravu društva Gacka d.o.o., Bartola Kašića 5a, Otočac radnim danom od 6.30 do 14.30 sati.


Službenik za informiranje (pravnica) Martina Mravinac,mag.iur. 

odluka-o-imenovanju-sluzbenika-za-informiranje

1. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup inf. za 2020.g.

(napomena: Izvješće u csv. formatu nije moguće učitati, a isti se može pribaviti upitom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

2. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup inf. za 2019.g.

(napomena: Izvješće u csv. formatu nije moguće učitati, a isti se može pribaviti upitom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

3. Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup inf. za 2018. g.

(napomena: Izvješće u csv. formatu nije moguće učitati, a isti se može pribaviti upitom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

4. Izvješća o provedbi Zakona o pravu na pristup inf. za 2017.g.

(napomena: Izvješće u csv. formatu nije moguće učitati, a isti se može pribaviti upitom na e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Za dodatne informacije molimo kontaktirati službenika za informiranje na:

Tel: 053/771-449

Fax: 053/665-218

Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Gacka d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno  Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“ broj 12/1415/14).


DONACIJE

Gacka d.o.o. obveznik je Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

Temeljem članka 10., stavak 1., točka 8., informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacijama ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu donacije, dužni smo javno objavljivati na našim internetskim stranicama.

Popis donacija i sponzorstva u 2019. godini


 POZIVI I IZVJEŠTAJI SJEDNICA NADZORNOG ODBORA U 2018. I 2019. GODINI

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 10. sjednica NO-a održana je 10.4.2019. godine te su doneseni sljedeći zaključci:
  • Usvaja se Zapisnik sa 9. sjednice NO-a održane 10. prosinca 2018. godine,
  • Usvaja se financijsko izvješće za 2018. godinu ( od 1.1.2018.g. do 31.12.2018. g.),
  • Prijedlog novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta dostaviti na pregled Nadzornom odboru i Skupštini društva,
  • Usvaja se Izvješće o radu Nadzornog odbora za 2018. godinu te se obvezuje predsjednik NO-a isti dostaviti Skupštini društva.
 • Poziv na 10. sjednicu NO od 4. travnja 2019.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 • 9. sjednica NO-a održana je 10.12.2018. godine te su doneseni sljedeći zaključci:
  • Usvaja se Zapisnik sa 7. sjednice NO-a od 6.7.2018.
  • Usvaja se Zapisnik s 8. sjednice NO-a od 4.9.2018.
  • Prima se na znanje financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2018. - 31.10.2018.
  • Prijedlog povećanja cijene grobnih mjesta stavlja se u status dorade
  • Daje se suglasnost na prodaju vozila Mazda CX7 CD REVOLUTION
  • Rasprava o financiranju kupnje novog vozila odgađa se do donošenja odluke o kupnji novog vozila
  • Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 • Poziv za 9. sjednicu NO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 • 8. sjednica NO-a održana je 7. rujna 2018. godine te su doneseni sljedeći zaključci:
  • Točka 1. skida se s dnevnog reda -potrebno je doraditi Zapisnik sa 7. sjednice NO-a
  • Usvaja se Financijski izvještaj za razdoblje od 1.1.2018. g. do 30.6.2018. godine
  • Primaju se na znanje predložene izmjene Cjenika Gacke d.o.o.
  • Odbijaju se predložene Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Gackoj d.o.o.
 • Poziv za 8. sjednicu NO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 • 7. sjednica NO-a održana je 6. srpnja 2018. godine te su doneseni sljedeći zaključci:
  • Usvaja se Zapisnik sa 6. sjednice NO-a održane 20. travnja 2018. godine
  • Prima se na znanje financijsko izvješće Gacke d.o.o. za razdoblje od 1.1.2018. g.- 30.4.2018.g.
  • Usvaja se plan sanacije poduzeća Gacka d.o.o.
  • Daje se suglasnost na donošenje Odluke o prestanku prodaje godišnjih ribolovnih dozvola
  • Točka 5. uklanja se s dnevnog reda
 • Poziv za 7. sjednicu NO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 • 6. sjednica NO-a održana je 20. travnja 2018. godine te su doneseni sljedeći zaključci:
  • Usvaja se Zapisnik sa 5. sjednice NO-a održane 29. ožujka 2018. godine,
  • Izmjene Plana poslovanja Gacke d.o.o. nisu izrađene stoga nije bila moguća rasprava o toj točci,
  • Predsjednik Skupštine društva i stručne službe Gacke d.o.o. provest će potrebne radnje vezane za razrješenje Uprave društva- direktorice te imenovanje nove Uprave društva- direktora.
 • Poziv za 6. sjednicu NO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 • 5. sjednica NO-a održana je 29. ožujka 2018. godine te su doneseni sljedeći zaključci:
  • Usvaja se Zapisnik sa 4. sjednice NO-a održane 30. kolovoza 2017. godine,
  • Usvaja se Izvješće o poslovanju Gacke d.o.o.,
  • Usvaja se Plan nabave za 2018. godinu,
  • Uprava društva dužna je najkasnije u roku od 10 dana od dana održavanja ove sjednice NO-a izraditi izmijenjen Plan poslovanja za 2018. godinu.
 • Poziv za 5. sjednicu NO

 

Facebook

FB slika

VIDEO SPOT