Opći uvjeti poslovanja

Na temelju čl. 295. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), čl. 24., st. 4. Zakona o zaštiti o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15) i Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Otočcu ("Službeni vjesnik Grada Otočca" broj 2/2018), direktor Gacke d.o.o. Otočac dana 1.2.2019. godine donosi sljedeće Opće uvjete poslovanja s korisnicima_1.2.2019.

Facebook

FB slika

VIDEO SPOT