OTPAD je svaka tvar ili predmet koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti. 

BIOOTPAD je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

KOMUNALNI OTPAD je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva. 

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i iz ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali koji se mogu dalje reciklirati (papir, staklo, plastika itd.).

BIORAZGRADIVI KOMUNALNI OTPAD je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad (biootpad, otpadni papir i karton). 

RECIKLABILNI KOMUNALNI OTPAD čine otpadna plastika, otpadni metal i otpadno staklo, a kad je to prikladno i druge vrste otpada koje su namijenjene recikliranju (npr. otpadni tekstil, otpadno drvo i sl.).

INERTNI OTPAD je otpad koji ne podliježe značajnim fiziklanim, kemijskim i/ili biološkim promjenama (drvo, građevni otpad i sl.)

GRAĐEVNI OTPAD je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala.

KRUPNI (GLOMAZNI) KOMUNALNI OTPAD je predmet ili tvar koju je zbog zapremnine i/ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada (Popis glomaznog otpada).

 

KRUŽNO GOSPODARSTVO je model proizvodnje i potrošnje koji uključuje dijeljenje, posudbu, ponovno korištenje, popravljanje, obnavljanje i reciklažu postojećih proizvoda i materijala što je dulje moguće kako bi se stvorila dodatna - duža - vrijednost proizvoda.

GOSPODARENJE OTPADOM su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade otpada uključujući nadzor nad tim postupcima. 

ODVOJENO SAKUPLJANJE je sakupljanje otpada na način da se otpad odvaja prema njegovoj vrsti i svojstvima kako bi se olakšala obrada i sačuvala vrijedna svojstva otpada.

PONOVNA UPORABA je svaki postupak kojim se omogućava ponovno korištenje proizvoda ili dijelova proizvoda koji nisu otpad, u istu svrhu za koju su izvorno načinjeni. 

RECIKLIRANJE je svaki postupak oporabe, uključujući ponovnu preradu organskog materijala, kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu osim uporabe otpada u energetske svrhe, odnosno prerade u materijal koji se koristi kao gorivo ili materijal za zatrpavanje. 

PROIZVOĐAČ OTPADA je svaka osoba (fizička i pravna) čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili koja prethodnom obradom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada. 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Facebook

FB slika

VIDEO SPOT