GACKA d.o.o. obavlja djelatnost sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada na području Grada Otočca. Prikupljeni otpad odlaže se na deponiju Podum u Otočcu.

Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada vrši se na temelju Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13), Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) i Općih uvjeta obračuna odvoza komunalnog otpada od fizičkih i pravnih osoba na području Grada Otočca i dijela Općine Vrhovine.

Komunalni otpad odvozi se iz domaćinstava prema tjednom Planu odvoza. Kantu za prikupljanje otpada potrebno je iznijeti ispred ulaza objekta uz rub kolnika najkasnije do 07:00 sati na dan odvoza. Ukoliko prema tjednom planu dan odvoza pada na blagdan ili državni praznik, građani će o danu odvoza biti pravovaljano obaviješteni putem obavijesti na našoj web stranici, HRO Otočac ili putem drugih medija.

Pod komunalnim otpadom podrazumijevaju se otpaci koji dnevno nastaju u domaćinstvima, stanovima, zajedničkim prostorijama stambenih zgrada, garažama, dvorištima, te poslovnim prostorijama koji se po svojoj veličini može odložiti u posudu za otpad.

U posudu za odlaganje kućnog otpada ne smije se odlagati: korisni otpad (papir, staklo, PET, AL-Fe limenke…), tekućine, žeravica, vrući pepeo, leševi životinja, biološki otpad (trava, granje, korov, kora…), građevinski otpad (piljevina…), i slične vrste otpada. Ove vrte otpada potrebno je zbrinuti na drugi, zakonom propisan način.


Sukladno članku 54. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom do 01. siječnja 2015. godine RH će putem nadležnih tijela osigurati odvojeno sakupljanje otpada: papir, metal, plastika i staklo, električni i elektronički otpad, otpadne baterije i akumulatori, otpadna vozila, otpadne gume, otpadna ulja, otpadni tekstil i obuća i medicinski otpad.

Što se tiče zelenih otoka, tu su kontejneri za papir, staklo i pet ambalažu. U krugu tvrtke biti će postavljeni kontejneri za metal i tekstil.

Uredbom o komunalnom otpadu koja bi trebala uskoro stupiti na snagu propisan je sadržaj odluke o načinu pružanja javne usluge, način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada uključujući odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike, tekstila, problematičnog otpada i glomaznog otpada i granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada.

Sukladno navedenoj uredbi, početkom 2016. godine doći će promjene cijena komunalnih usluga. Cijena komunalne usluge utvrđuje se prema volumenu zadužene posude i broju tjednih odvoza.

Za primarnu selekciju postavljeni su spremnici od 1100 l dok za tekstil, odjeću EE  ( elektronski i električni otpad ) postavljeni su veliki kontejneri u krugu tvrtke.

PAPIR (PLAVI POKLOPAC)

kanta plava final 168x300

 

 

DA - časopisi, novine, kartoni, uredski papir,

vrećice od papira, katalozi i prospekti,

kartonske kutije, knjige, bilježnice.

NE - tetrapak, metalizirani papir, najlonske vrećice,

papirnate maramice, pelene,

 

 

Jeste li znali…

 • da papir čini preko 40% našeg svakodnevnog otpada, tj. na svakih 100 kg otpada koji bacimo, oko 35 kg je papir (plakati i svesci, kartonske kutije i časopisi, dokumenti, knjige, salvete itd.)!
 • da bi se napravila tona papira, potrebno je posjeći 17 stabala (da bi jedno drvo naraslo do svoje pune visine potrebno mu je oko 50 godina)!
 • da jedno domaćinstvo godišnje potroši količinu papira dobivenu od 6 stabala!
 • da se papir može reciklirati do 7 puta!
 • da se papirna maramica u prirodi razgradi za 3 mjeseca!
 • da prosječna bukva daje na svaki sat 1,7 kg kisika, a dnevno proizvede kisika dovoljnog za 64 osobe!
 • da svaka tona recikliranog papira znači uštedu od 1.436 litara nafte!
 • da je u posljednjih 15 godina površina pod šumama u svijetu smanjena za 3%!
 • da bi se reciklažom polovice svjetske proizvodnje papira sačuvalo 800.000 kvadratnih metara šuma (npr. Kina, čija je površina bila pokrivena 90% šumom, a danas samo oko 5%)!
 • da u EU u prosjeku 16% cijene proizvoda odlazi na ambalažu, koja gotovo uvijek nakon korištenja proizvoda završi u kanti za smeće!
 • da reciklirani papir proizvodi 73% manje zagađenja zraka, u odnosu na onaj koji se dobiva od sirovog materijala!
 • da recikliranjem papira štedimo šumsko bogatstvo, jer je za svega nekoliko knjiga potrebno posjeći jedno stablo kojem je potrebno 30 i više godina da naraste!
 • da se za proizvodnju recikliranog papira koristi duplo manje vode i energije, nego kada se proizvodi novi papir od drveta!

STAKLO (ZELENI POKLOPAC)

zelena final 168x300

                                                                                                 

 

DA - prazne boce i staklenke svih boja,

bez čepova i zatvarača

 NE  - automobilsko i armirano staklo,

žarulje, fluorescentne cijevi, keramičko posuđe,

staklena vuna

 

 

Jeste li znali…

 • da odbačena staklena boca može zagađivati okolinu više od tisuću godina!
 • da je vrijeme razgradnje stakla 4000 godina!
 • da se staklo može beskonačno puta reciklirati bez gubitka kvalitete stakla!
 • da recikliranjem jedne staklene boce štedite energiju za rad i to:
  • 100 W sijalice tijekom 1 sata
  • kompjutera tijekom 25 minuta
  • TV prijemnika tijekom 20 minuta
  • mašine za pranje tijekom 10 minuta
 • da u volumenu 10 – 12 % komunalnog otpada čini staklo, a izdvajanjem tih količina iz svakodnevnog otpada umanjujemo deponije i čuvamo okolinu!

PLASTIKA (ŽUTI POKLOPAC)

kanta zuta final1 168x300

 

 

DA - polietilenske vrećice, boce od jestivog ulja,

destilirane vode, sredstva za pranje i čišćenje, kozmetike,

čaše i posude od jogurta i sira, čepovi

NE - plastična ambalaža onečišćena opasnim tvarima

(motorna ulja, antifriz, herbicidi, pesticidi,

različite kiseline i lužine)

 

Jeste li znali…

 • da je vrijeme razgradnje plastičnih materijala od 100 – 1000 godina!
 • da je plastici potrebno do 500 godina da se razgradi!
 • da se u EU godišnje koristi oko 275 000 tona plastike, što je u prosjeku oko 15 milijuna boca dnevno!
 • da većina obitelji godišnje baca oko 40 kg plastike koja se može reciklirati!
 • da je najveći uvoznik PET ambalaže Kina, čiji su proizvodi od plastičnih igračaka do garderobe uglavnom napravljeni od sekundarnih sirovina!

Multimedija

RADNO VRIJEME

Ponedjeljak - Petak

06:30 - 14:30

Tel: 053-771-449

pitanja

Trenutno broj posjetitalja

Imamo 8 gostiju i nema članova online